علم در ایران

30 اردیبهشت 1402

نشست اول با علیرضا شفاه

متن پیاده شده، نشست با علیرضا شفاه و صوت جلسه در آخر متن بارگذاری شده است. بحث این است که آیا آدم‌ها مقاله‌های همدیگر را […]