مریم رحیمی

23 فروردین 1398

فیزیک اپتیک و نقاشی

گزارش چای و فیزیک 18 فروردین 98 در اولین جلسه‌ی چای و فیزیک در سال جدید، سوالی که زمانی ذهن ارسطو را هم به خود […]