برنامه‌ها

۲۱ فروردین ۱۳۹۶

گردهمایی نانوفیزیک

۹ آذر ۱۳۹۶

گردهمایی فیزیک انرژی‌های بالا

۷ آبان ۱۳۹۷

گردهمایی روز جهانی ماده‌ی تاریک

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

گردهمایی سیستم‌های پیچیده