از یونان باستان تا علم مدرن

✤ هدف از برگزاری این دوره، آشنایی مخاطبان با تاریخ علم فیزیک از یونان باستان تا علم مدرن است.