ژرفانامه یک نشریه‌ی دانشجویی است. ژرفانامه یک نشریه‌ی دانشجویی است. ژرفانامه یک نشریه‌ی دانشجویی است. ژرفانامه یک نشریه‌ی دانشجویی است. ژرفانامه یک نشریه‌ی دانشجویی است. ژرفانامه یک نشریه‌ی دانشجویی است. ژرفانامه یک نشریه‌ی دانشجویی است. ژرفانامه یک نشریه‌ی دانشجویی است.

این نشریه با هدف ارائۀ نیازها، ظرفیت‌ها و دستاوردهای علمی، دانشجویان را با مسائل روز کشور آشنا خواهد نمود. موضوعاتی در مباحث فلسفۀ علم، اخبار و مقالات علمی و مسائل فرهنگی نیز در این نشریه مشاهده خواهد شد.

دکتر محمود بهمن‌آبادی - مدیرمسئول ژرفانامه